Saturday, June 30, 2007

Misströsta ej, o kristen god!

1. Misströsta ej, o kristen god, När synden gör dig sorgset mod! För Gud är visst hon styggelig,Men driv förtvivlan bort från dig! Med ödmjuk bön fall Gud till fot Och gör med god förtröstan bot!

2. Ty Jesus,Guds enfödde Son,Är kommen ned av himmelstron; För den, som trycks av synden svår, Med nåd och hjälp tillreds han står; I döden han sig givit har, Och all vår synd på sig han bar.

3. Har du otagligt gott bortmist, Otagligt gott har Jesus Krist Förvärvat dig, din 7. Frälseman, Som seger över döden vann.Han all rättfärdighet uppfyllt Och lidit,vad du har förskyllt.

4. Har du förtörnat Herren Gud Och överträtt hans helga bud Och kväljes du av lagens hot: Hos Jesus finnes för dig bot; Guds vrede har han på sig lagt Och dig hans vänskap återbragt.

5. Förskräckes du för evig död, För satans våld och avgrunds glöd: Din Jesus allt har nederlagt,Död, helvete och satans makt, Förvärvat dig rättfärdighet, Guds nåd och frid i evighet.

6. Om tron dig synes alltför svag Och tycks förminskas dag från dag, Se, han, som tron begynt i dig, Fullbordar den och visserlig; En rykand' veke släcks ej ut, Den svaga tron når ock gott slut.

7. Din bättring ofullkomlig syns: För Gud rättfärdig ingen finns; Men Gud gör dock din bättring sann, Blott du i tron uthålla kan. Hans ord och löften det förmå; Sätt din förtröstan däruppå!

8. Är du Guds godhet icke värd, Den dock av nåd är dig beskärd; Din Jesus undfår syndare, Som äro rätt botfärdige. Fly till hans kors och dyra blod, Så bliver hans förtjänst dig god!

9. Om dig stor svaghet kommer på, Gå med din bön till Jesus då! Hos honom finnes tröst och råd, Ty han är stark och rik av nåd: Sann läkedom mot synd och brist Uti hans sår du finner visst.

10. Alls ingen utom Jesus kär I himlen och på jorden är, Som glädja kan en syndig själ;I kristus är oss evigt väl. Håll dig med tron vid honom fast! Han hjälper dig av all din last.

I. Kolmodin
Psalm nr 209 i den Svenska Psalmboken från 1886 med tillägg från 1928

No comments:

Post a Comment