Sunday, December 10, 2006

22.10.2006 08:34:20 Linus frågar:


Hej!

Läste här i Johannes evangelium och märkte att det fattas en vers! Johannes 5:4 fattas helt ur Bibel 2000 och Folkbibeln, men i tidigare översättning finns den. Varför har denna del om Herrens ängel som stiger ner i vattnet lämnats bort?
Mikael Hansson
redaktör för Bibelsajten,
medlem i EFS och Svenska kyrkan
svarar:

Hej
Du har hittat en intressant fråga som egentligen inte enbart rör den saknade bibelversen utan också handlar om hur bibelöversättning går till. För att få ett så bra svar som möjligt bad vi Christer Åsberg hjälpa oss. Han är ansvarig för Svenska Bibelsällskapets översättningsenhet och mycket kunnig i frågor kring översättningar av Bibeln.

Christer Åsberg menar första av allt att det egentligen inte finns någon lucka i Johannes 5:3–4. I stället är det riktigare att säga att de äldre översättningarna och det sämre textunderlag de använde hade ett tillägg.

Christer Åsberg svarar så här:
Bibel 2000 har till Johannes 5:3 en not som ger en översättning av det som fattas, och som fanns med i svenska bibelöversättningar till och med 1883 års normalupplaga. Det aktuella textstället börjar i slutet av vers 3 “som väntade på att vattnet skulle komma i rörelse”. Därefter följer vers 4: “Ty en ängel från Herren steg då och då ner i bassängen och rörde upp vattnet, och den förste som steg i vattnet sedan det hade rörts upp blev frisk, vilken sjukdom han än hade.”

Det rör sig alltså strängt taget om två olika tillägg, vers 3b och vers 4 (ja, egentligen minst tre stycken, för en handskrift slänger också in en synonym till ordet för “lam”). Dessa tillägg finns inte i de äldsta och bästa handskrifterna, i en del handskrifter som har dem med är de markerade som oäkta, de innehåller en del ord som annars inte finns i det johanneiska språkbruket och de har åtskilliga varianter i de handskrifter där de finns med.

En del handskrifter innehåller vers 3b men saknar vers 4. Bedömningen utifrån handskriftsmaterialet är alltså att vers 3b–4 inte har funnits med i Johannesevangeliet från början.

Det är fullt förståeligt att avskrivare har gjort det här tillägget. Den information de ger, nämligen att vattnet har en botande kraft när det är i svallning och att man måste vara den förste som kliver i för att kraften ska verka, är nödvändig för att fortsättningen (vers 7) ska bli riktigt begriplig. Eftersom denna information inte fanns med från början måste vi förutsätta att den var känd på annat sätt (genom någon tradition knuten till det kanske väl bekanta badet).

Tilläggen kom att infogas i texttraditionen. Det är därför reformationsöversättningarna (även den svenska 1541) återger dem. De fanns alltså i den grekiska text som då var tillgänglig, den s.k. textus receptus. Genom nya handskriftsfynd och genom bättre kännedom om bibelgrekiskan kunde man från 1700-talet bättre bedöma bibeltextens kvalitet och tränga längre tillbaka i handskriftsmaterialet. Mycket ungefärligt och schematiskt brukar det sägas att reformationsöversättningarna rörde sig med manuskript från 500-talet e.Kr., medan 1917 års översättning hade tillgång till manus från 300-talet och Bibel 2000 från 200-talet.

Redan 1917 års kyrkobibel tog bort verserna Johannes 3b–4. Versindelningen kom till i slutet av 1500-talet medan man fortfarande hade textus receptus som underlag. På flera ställen i Nya testamentet blir det därför avbrott i numreringen när tilläggen i detta yngre och sämre textunderlag tas bort.

I moderna översättningar med konservativ inriktning kan det hända att tilläggen i Johannes 3b–4 finns med som en eftergift åt en traditionsbevarande opinion, som t.ex. i de nya danska och norska översättningarna (i det danska fallet t.o.m. utan någon not). I Hedegårds översättning fanns tilläggen med men inom klammerparentes (på samma sätt som berättelsen om äktenskapsbryterskan i Johannes 7:53–8:11).

Annars är det förfarande Bibel 2000 valt, dvs. en utförlig not, det vanliga; se t.ex. den nya holländska översättningen NBV.

I Bibel 2000 nämns uteslutningen även i slutet av uppslagsartikeln Text. Det kan påpekas att Folkbibelns not är missvisande. Man får intrycket att “luckan” enbart består av texten till vers 3b. En koncis och klargörande not finns i NIV (New International Version, första upplagan) där man tydligt markerar att det egentligen är fråga om två olika tillägg som man valt att inte återge.

No comments:

Post a Comment